รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640107230 นายรชต คงศักดิ์ตระกูล คณิตศาสตร์10
2 6640107222 นายกฤษดา วาทสิทธิ์ คณิตศาสตร์10
3 6640107220 นางสาวหทัยชนก ชุมศรี คณิตศาสตร์10
4 6640107203 นางสาวจันทสุดา นรไสย คณิตศาสตร์10
5 6640107218 นางสาวสุดารัตน์ สนิทชัย คณิตศาสตร์10
6 6640107201 นางสาวกวินทิพย์ สุขขัง คณิตศาสตร์10
7 6640107229 นายองอาจ พรไพศาล คณิตศาสตร์10
8 6640107207 นางสาวฌิชชาณันธ์ ศรีคำ คณิตศาสตร์10
9 6640107212 นางสาวพรชีวา นาศรี คณิตศาสตร์10
10 6640107205 นางสาวชญาดา คชสูงเนิน คณิตศาสตร์10
11 6640107210 นางสาวนาถณัฏฐา นาสวาสดิ์ คณิตศาสตร์10
12 6640107225 นายพงศ์นภัค ศรีสุข คณิตศาสตร์10
13 6640107227 นายภูธิป พาชัย คณิตศาสตร์10
14 6640107204 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทิชัย คณิตศาสตร์10
15 6640107208 นางสาวณัฏฐาพร ประจวบสุข คณิตศาสตร์10
16 6640107209 นางสาวทักษพร พุทธขันธ์ คณิตศาสตร์10
17 6640107228 นายวีรวุฒ รักเพื่อน คณิตศาสตร์10
18 6640107211 นางสาวนิสาชล ศรีจำปา คณิตศาสตร์10
19 6640107217 นางสาวสุคัณฑมาส เกิบสันเทียะ คณิตศาสตร์10
20 6640107206 นางสาวชนันภรณ์ ดำดอน คณิตศาสตร์10
21 6640107202 นางสาวกัลยารัตน์ เย็นวัฒนา คณิตศาสตร์10
22 6640107223 นายไกรสร หลักมาก คณิตศาสตร์10
23 6640107221 นางสาวอมิตา หงจันทร์ คณิตศาสตร์10
24 6640107224 นายชุติวัต นาเจริญ คณิตศาสตร์10
25 6640107226 นายภานุวัฒน์ สงัด คณิตศาสตร์10
26 6640107213 นางสาวพัชราภา โพธิสันเทียะ คณิตศาสตร์10
27 6640107219 นางสาวสุพัตทราณ์ รุมกระโทก คณิตศาสตร์10
28 6640107214 นางสาวรติรส ผายพิมพ์ คณิตศาสตร์10
29 6640107216 นางสาวศุภิสรา ธรรมโรจน์ คณิตศาสตร์10
30 6640107215 นางสาวรุ่งนภา อิ่มถาวร คณิตศาสตร์60
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123