รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100207 : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440114123 นายรัชชานนท์ ยุทไธสง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
2 6440114119 นายพงศกร นิลแท้ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
3 6440114127 นายอิทธิพล แผนพิมาย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
4 6440114115 นายเดธินันท์ บัวนาค เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
5 6440114102 นางสาวกุลธิดา กองแก้ว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
6 6440114121 นายพิทักษ์ นาถมทอง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
7 6440114106 นางสาวณัฐฐธิดา เเกมรัมย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
8 6440114101 นางสาวกนกรัตน์ บุญเรา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
9 6440114126 นายสุธรรค์วาร์ ทนไธสง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
10 6440114116 นายธนกฤต กุลทนาวงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
11 6440114114 นายกวินภพ ทับสูงเนิน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
12 6440114111 นางสาวศิริพรรณ คลองกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
13 6440114124 นายวชิรวิทย์ มนตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
14 6440114109 นางสาวปรียาพร รัตนปราการ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
15 6440114107 นางสาวเบญญาภา เสนาคลัง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
16 6440114103 นางสาวขนิษฐา กุนธรรมโม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
17 6440114110 นางสาวรัตนาวดี ภูถูกแสง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
18 6440114112 นางสาวสุภัสสรา รุจิระธนพงศ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
19 6440114104 นางสาวณัฏติยา จันละคร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
20 6440114108 นางสาวปนัดดา สิงห์คำป้อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
21 6440114118 นายธีรภพ สายรัมย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
22 6440114105 นางสาวณัฐกานต์ เทพันดุง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
23 6440114117 นายธีรพัฒน์ จูมผา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123