รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100207 : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440117113 นางสาวเปรมสินี จบเจนไพร พุทธศาสนศึกษา10
2 6440117112 นางสาวปาริชาติ คงชัย พุทธศาสนศึกษา10
3 6440117127 นายอนุวิท บุ่งขี้เหล็ก พุทธศาสนศึกษา10
4 6440117123 นางสาวสุภัสสรา เดิดขุนทด พุทธศาสนศึกษา10
5 6440117116 นางสาวพิมธาดา ภาษาดี พุทธศาสนศึกษา10
6 6440117104 นางสาวชนนิกานต์ เข้าเมือง พุทธศาสนศึกษา10
7 6440117119 นางสาวรังสินี ไลไธสง พุทธศาสนศึกษา10
8 6440117110 นางสาวบุษกร กุมขุนทด พุทธศาสนศึกษา10
9 6440117125 นายศิขรินทร์ พยัคจันทร์ พุทธศาสนศึกษา10
10 6440117111 นางสาวประภาภร พวงมาลัย พุทธศาสนศึกษา10
11 6440117115 นางสาวพิชญาภา ไชยโม พุทธศาสนศึกษา10
12 6440117107 นางสาวธิดารัตน์ สาดา พุทธศาสนศึกษา10
13 6440117124 นายบูรพา ขากลาง พุทธศาสนศึกษา10
14 6440117121 นางสาวสมฤทัย ช่างผัสส์ พุทธศาสนศึกษา10
15 6440117109 นางสาวนวพรรษ แข็งการ พุทธศาสนศึกษา10
16 6440117120 นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ พุทธศาสนศึกษา10
17 6440117101 นางสาวกัญญารัตน์ รัตนนารี พุทธศาสนศึกษา10
18 6440117108 นางสาวนริศรา เงินพิมพ์ พุทธศาสนศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123