รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100207 : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440103107 นางสาวบุญธิชา จันเทียะ เคมี10
2 6440103109 นางสาวปานทิพย์ ยินดีรัมย์ เคมี10
3 6440103117 นางสาวโสมสิริ ชวาฤทธิ์ เคมี10
4 6440103116 นางสาวสุวภัทร ผลไพศาล เคมี10
5 6440103105 นางสาวธนัญญา ดำริห์ เคมี10
6 6440103108 นางสาวเบญจรัตน์ เหล็กพิมาย เคมี10
7 6440103112 นางสาววลัยพรรณ หมอทอง เคมี10
8 6440103123 นายโกญจนาถ ชุดชุมแพ เคมี10
9 6440103101 นางสาวจุฑามาศ สัมมาสูงเนิน เคมี10
10 6440103125 นายรัฐธรรมนูญ บุญพร เคมี10
11 6440103118 นางสาวอทิยานันท์ ศิริโชติ เคมี10
12 6440103111 นางสาววลัยพรรณ แจ้งสันเทียะ เคมี10
13 6440103113 นางสาวสาวิตรี ชาติชนะ เคมี10
14 6440103124 นายตะวัน ชูชื่น เคมี10
15 6440103122 นางสาวอารียา เดิมไธสง เคมี10
16 6440103102 นางสาวฐณิชา ศรีนอก เคมี10
17 6440103121 นางสาวอาทิตยา จารุตันติ์ เคมี10
18 6440103110 นางสาวผกาวรรณ โกนกระโทก เคมี10
19 6440103115 นางสาวสุดารัตน์ แนบสันเทียะ เคมี10
20 6440103104 นางสาวทิพย์รัตน์ แมลงพันธ์ เคมี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123