รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306114 : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและความมั่นคง
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6640704123 นายธีรวงค์ อุดมพืช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6640704108 นางสาวภรศศิร์ สงวนวงษ์วิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6640704110 นางสาวสิรินดา มีชำนาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6640704140 นายฆราวัฒน์ ยอดเมืองเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6640704122 นายธนาวุฒิ โพธิ์นอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6640704113 นายกฤตณัฐ ใจโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6640704130 นายภูริพันธ์ อรุณปรีดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6640704133 นายว่องไว เรืองหร่าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6640704127 นายพงศ์ธนัช รัตติรวีโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6640704119 นายณัธฐวัฒน์ จี๊ดกล่ำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6640704118 นายณัฐพล หน่ายโคกสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6640704107 นางสาวพรรณิภา อายุวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6640704117 นายณัฐกิจ สนิทไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6640704116 นายฉัตรดนัย หาดกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6640704105 นางสาวบงกช เกษกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6640704124 นายปฏิภาน ศิริคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6640704106 นางสาวปาริชาติ จันทะเจียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6640704136 นายสิทธิพล สายขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6640704101 นางสาวกานต์ธิดา มิ่งสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6640704114 นายจตุพัฒน์ สมคำเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6640704126 นายปรานต์ภูมิ มีประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6640704115 นายจักรพงษ์ ณุวงษ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6640704131 นายรัฐธนินท์ เถียรสายออ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6640704103 นางสาวชนิภรณ์ สุขประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6640704137 นายสุรเดช ปัตวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6640704121 นายธนาทรณ์ ฉ่ำพะเนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6640704104 นางสาวนิกนาถ สกุลอิสระธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6640704102 นางสาวเกวลิน แหยงกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6640704134 นายวีระเดช พฤกษาการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6640704132 นายวรพล หาสีเสียด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6640704112 นางสาวอลิษา แสนกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6640704120 นายเทียนชัย พิศเกาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6640704135 นายศุภวิชญ์ จุมพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6640704111 นางสาวสุมิตรา พจน์ฉิมพลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6640704129 นายพิสิษฐ์ ศิลปชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6640704125 นายปรมัตถ์ รอดไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6640704128 นายพันธกานต์ เที่ยงธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
38 6640704109 นางสาวมุทิตา ปรีชาญาณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ60
39 6640704138 นางสาวชาลิสา กลีบพรมราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
40 6640704139 นางสาวมุขธิดา คุ้มปรุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123