รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306316 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540704129 นายพีรพัฒน์ กล้าหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6540704127 นายปกรณ์ โรพันดุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6540704134 นายฉัตรนรินทร์ ชำกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6540704123 นายณัฐปคัลภ์ เทอดไพรสันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6540704126 นายธิติ บุญเเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6540704133 นายอภิวิชญ์ อาจคงหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6540704125 นายธนวัฒน์ บำรุงกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6540704124 นายธนดล ยอดพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6540704121 นายชาญวิทย์ เรืองมะเริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6540704132 นายสาโรจน์ กรุกลางดอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6540704131 นายศุภณัฐ บรรยงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6540704209 นางสาวประภัสสร ดีหมื่นไวย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6540704214 นางสาวสุรินทร พูลโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6540704216 นางสาวอัจฉรา ปากกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6540704108 นางสาวปณิตา เอี่ยมภูเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6540704115 นางสาวหทัยรัตน์ ด่านลำมะจาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6540704112 นางสาวสิริประภา งานโคกสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6540704102 นางสาวจันทิมา อิ่มร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6540704110 นางสาวประภัสสร วิเซีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6540704105 นางสาวธัญญารัตน์ ฉลูพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6540704106 นางสาวธันยธรณ์ ยอดสง่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6540704103 นางสาวชลธิชา รวมสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6540704116 นางสาวอรพิณ ชอบเรียบร้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6540704104 นางสาวณัทภรณ์ มิตรชอบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6540704119 นายจิรวัฒน์ ธีรพงษ์พัฒนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6540704117 นายกรกฤษณ์ สีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6540704113 นางสาวสิรีธร แป้สูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6540704130 นายวิศรุต บรรณประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123