รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215246 : การพัฒนาการทางการเมือง
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540901222 นางสาวศุภิสรา เทพกระโทก รปศ.10
2 6540901235 นายธนาคาร ทากระโทก รปศ.10
3 6540901221 นางสาวศรพิณ สุทินรัมย์ รปศ.10
4 6540901223 นางสาวสุขภาดา เหมะธุลิน รปศ.10
5 6540901224 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชาติ รปศ.10
6 6540901212 นางสาวพรชนก ฟ้าคุ้ม รปศ.10
7 6540901202 นางสาวกัลยกร โจมกลาง รปศ.10
8 6540901226 นางสาวอมรวลี ดำริรัมย์ รปศ.10
9 6540901237 นายพุทธิพงศ์ จันทร์ดวง รปศ.10
10 6540901213 นางสาวพรพรหม สุวรรณภูมิ รปศ.10
11 6540901228 นาย ฉันทวัฒน์ ปิ่นตา รปศ.10
12 6540901215 นางสาวเพชรสลักหงส์ ดวงนิล รปศ.10
13 6540901208 นางสาวธันย์ชนก มณีศรี รปศ.10
14 6540901241 นายสุพวัชร์ พลานิวัติ รปศ.10
15 6540901205 นางสาวชุติมา กุนอก รปศ.10
16 6540901217 นางสาวรัตนา ลายนอก รปศ.10
17 6540901218 นางสาวรุ่งนภา โสวาที รปศ.10
18 6540901210 นางสาวบลิรัตน์ เกวียนสำโรง รปศ.10
19 6540901207 นางสาวณัฐฐินันท์ มีชำนาญ รปศ.10
20 6540901201 นางสาวกมลลักษณ์ โปร่งกลาง รปศ.10
21 6540901219 นางสาววรัชยา หารขุนทด รปศ.10
22 6540901214 นางสาวพิชญ์สินี ศรีสูงเนิน รปศ.10
23 6540901236 นายปรมัตย์ เปียทอง รปศ.10
24 6540901415 นางสาวภัทรศยา ปลิงกระโทก รปศ.10
25 6540901123 นางสาวสิรินทรา สมนึก รปศ.10
26 6540901238 นายยศกฤต บุญผา รปศ.10
27 6540901229 นายกิตติพงษ์ กอบัวแก้ว รปศ.10
28 6540901211 นางสาวประวีณา ภมรฤทธิชัย รปศ.10
29 6540901239 นายวศิน บุญเต็ม รปศ.10
30 6540901242 นางสาวอาภัสรา จันทา รปศ.10
31 6540901209 นางสาวนริศรา เปลี้ยจันทึก รปศ.10
32 6540901117 นางสาวรชดา เปลื้องกระโทก รปศ.10
33 6540901230 นายคมกริช อินทร์จอหอ รปศ.10
34 6540901232 นายฑศญะชัย พลีขันธ์ รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123