รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003114 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302222 นางสาวศศิวิมล เพียงสูงเนิน อังกฤษ10
2 6640302437 นายศรายุทธ ปัดถาวัน อังกฤษ10
3 6540302217 นางสาวเมทินิล นากองศรี อังกฤษ10
4 6640302421 นางสาวรัตนาภรณ์ เปล่งกระโทก อังกฤษ10
5 6540302208 นางสาวณัชฌาวดี ช่างแก้ว อังกฤษ10
6 6540302202 นางสาวขวัญจิรา นมัสการ อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
7 6541601218 นางสาวรุจีรัตน์ ศรีแก้ว บัญชี10
8 6640704226 นายปริพล นิภารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6640704120 นายเทียนชัย พิศเกาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6640704236 นายสิทธิศักดิ์ เรืองกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6640704112 นางสาวอลิษา แสนกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6640704132 นายวรพล หาสีเสียด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6540705102 นางสาวกนกวรรณ โพธิหล้า การตลาด10
14 6540701114 นางสาวธมลวรรณ ศิริมาตย์ การจัดการ10
15 6540701241 นายทิณวัต แลไธสง การจัดการ10
16 6540701104 นางสาวณัฏฐณิชา สุรีย์พิศาล การจัดการ10
17 6540701131 นางสาวรัชฎาพร จรพินิจ การจัดการ10
18 6540705126 นางสาวศศินิภา อินอ่อน การตลาด10
19 6640704107 นางสาวพรรณิภา อายุวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6540701133 นางสาวศลิษา แซ่หนึง การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 6540212110 นางสาวภัณฑิรา มุ่งพูนกลาง เทคโนอาหาร10
22 6540212112 นางสาวสลิลญา ลาดสลุง เทคโนอาหาร10
23 6540212101 นางสาวจันทร์ทิรา พิณทะปะกัง เทคโนอาหาร10
24 6540212103 นางสาวชัชวาลี เร็วสูงเนิน เทคโนอาหาร10
25 6540212111 นางสาวรวิภา สาครขันธ์ เทคโนอาหาร10
26 6540212109 นางสาวปิยธิดา กล้ามสันเทียะ เทคโนอาหาร10
27 6540212114 นางสาวอลิสา แก้วอำไพ เทคโนอาหาร10
28 6640210108 นางสาวสุนิสรา เที่ยงตรง เกษตรศาสตร์10
29 6540213117 นายนันธวัฒน์ ตากกระโทก วิทย์คอม10
30 6540213222 นายศราวุฒิ คำแท่ง วิทย์คอม10
31 6540213121 นายมานะศักดิ์ ร่มเริง วิทย์คอม10
32 6640214106 นายไข่ หลี่ เทคโนสารสนเทศ10
33 6640214107 นายเจิ้งเฟ่ย แดง เทคโนสารสนเทศ10
34 6540212105 นางสาวนริศรา แก้วงาม เทคโนอาหาร10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
35 6640801235 นางสาวอาทิตยา ปัสสาโก สาธารณสุขชุมชน10
36 6640801127 นางสาวศิรภัสสร ศิริอุดมวงศ์ สาธารณสุขชุมชน10
37 6640801217 นางสาวพรชนก ดวงจันทร์ สาธารณสุขชุมชน10
38 6640801128 นางสาวสิรินภา สิวขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
39 6640801227 นางสาวศิริพิชญา ชัยเสนา สาธารณสุขชุมชน10
40 6640801232 นางสาวสุรภา ผลชื่น สาธารณสุขชุมชน60
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123