รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000124 : ความงดงามของความรัก
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540307317 นางสาวเมศิญาภรณ์ พัฒนวิบูลย์ อังกฤษธุรกิจ10
2 6540307319 นางสาววิลาลักษณ์ กรุงสันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
3 6040401319 นางสาววิไลลักษณ์ ชูขุนทด นิติ10
4 6140701228 นางสาวมานิตา แย้มดงพลอง รปศ.10
5 6540901406 นางสาวณัชชนันน์ บัวลา รปศ.10
6 6540901131 นายเจษฎาวุฒิ มหานารี รปศ.10
7 6540901121 นางสาววิศรุตา ชัยน้ำอ้อม รปศ.10
8 6540901409 นางสาวนิตยา ธุระพระ รปศ.10
9 6640601136 นายปรมี ปั่นสันเทียะ นิเทศศิลป์10
10 6541801236 นายนนทกร นพสันเทียะ ร.บ.10
11 6541801105 นางสาวจุฑาธิบดิ์ ไพเราะ ร.บ.10
12 6541801203 นางสาวเกวลี สันมะโน ร.บ.10
13 6541801226 นางสาวศิริรัตน์ ผายวัฒน์ ร.บ.10
14 6541801126 นางสาวศิรารัตน์ รอดนอก ร.บ.10
15 6040401244 นายศุภเวช เพชรอรุณ นิติ10
16 6040401204 นางสาวจันทิมา ศิริคำ นิติ10
17 6540307324 นายจารุวัฒน์ ประสมทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
18 6540304120 นายเจตนิพัทธ์ คงชุ่มชื่น พัฒนาสังคม10
19 6540307207 นางสาวณัฐสุดา เรืองโรจน์แข อังกฤษธุรกิจ10
20 6540307122 นางสาวสุธิชา ดกขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
 คณะวิทยาการจัดการ
21 6541601219 นางสาววาริศา สมอาจ บัญชี10
22 6541601210 นางสาวนิลาวัลย์ สีคำแท้ บัญชี10
23 6540702208 นางสาวปลายนภา ศรีสกุล โลจิสติกส์10
24 6640707101 นางสาวจันทิมา ดวงศรี การเงิน10
25 6640707108 นางสาวมนัสนันท์ อ่อนจังหรีด การเงิน10
26 6540701228 นางสาวมณิตา หวังเจิมกลาง การจัดการ10
27 6540701215 นางสาวนันท์นภัส ชัยสิทธิ์ การจัดการ10
28 6540702205 นางสาวนภัสษร ส่วนบุญ โลจิสติกส์10
29 6640707119 นายปฐพี ปราบพินาศ การเงิน10
30 6640704129 นายพิสิษฐ์ ศิลปชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6640704111 นางสาวสุมิตรา พจน์ฉิมพลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6540706111 นางสาวปนัสยา วังมูล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
33 6640706107 นางสาวพัณณิตา บุญพรศักดิ์สิทธิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
34 6540706102 นางสาวจินดาหรา วรรณพราหมณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
35 6540706107 นางสาวทิฆัมพร ถึงจันทึก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
36 6640706103 นางสาวนัทธมน รวีรุ่งภากร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
37 6640706118 นายรวิช พิทักษ์คุณสิริ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
38 6640706101 นางสาวเจนนภา เพิ่มอุดม การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
39 6640706112 นางสาวอรัญญา อินทร์โคกสูง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
40 6640707109 นางสาวมานิดา นาคมณี การเงิน10
41 6640707121 นายพงศภัค สกุลเลิศวัฒนา การเงิน10
42 6640707115 นายคงเดช พุทธายะ การเงิน10
43 6640707126 นางสาวภัทรธิดา ปัตถะมา การเงิน10
44 6640707102 นางสาวโชติมณี สิงห์ทอง การเงิน10
45 6640707112 นางสาวศิวา หนูทอง การเงิน10
46 6640707125 นายวีรลักษณ์ มุขรักษ์ การเงิน10
47 6640707120 นายปรเมศร์ วรามุฆ การเงิน10
48 6640707113 นางสาวอันดามัน ปอสูงเนิน การเงิน10
49 6640707105 นางสาวพรนภา เอิบกิ่ง การเงิน10
50 6640707103 นางสาวนันท์นภัส กองอาสา การเงิน10
51 6640707117 นายนราธิป บุระ การเงิน10
52 6640704109 นางสาวมุทิตา ปรีชาญาณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ60
53 6640704211 นางสาวอรสา แยกสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
54 6540216137 นางสาวศศิธร ปกาสิทธิ์ อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123