ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2562
 2.การยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2561
นักศึกษา ภาคปกติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตออกฝึกสอนและหลักสูตรอื่นๆออกฝึกงาน ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.  ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 8มีนาคม 2562
  2.  ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 เมษายน2562 ( ณ ป้ายประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
  3.  ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 30เมษายน2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
  4.  งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 30เมษายน2562เวลา 24.00 น.
  5.  ในกรณีสถานะถูก “ยกเลิกคำร้อง” หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไปให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ใหม่อีกครั้ง
*** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้องในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***
หมายเหตุ
  • กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่น นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องและเรียงลำดับที่ในห้อง พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
  • กรณีนักศึกษาตกค้าง นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2562
 3.ผลการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

       ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้อง เทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตรวจสอบผลการยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียน
ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหากนักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้ 
ให้นักศึกษายื่นคำร้อง ขอถอนรายวิชา (คร.10) ภายในวันที่ 2 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคำร้องเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) << คลิ๊กที่นี่ >>

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2562
 4.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2562
 5.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคกศ.ปช. เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 3 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 5 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 12 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 6.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคปกติ เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 17 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 7.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 2/2561
กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาภาคปกติ
         ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 9 มกราคม 2562       
         ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
         ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
         ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน
          ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มกราคม 2562
 8.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 9.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831