ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ถูกปิด
เลือกรายวิชาเลือกเสรีใหม่ในช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557

ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีที่ถูกปิด >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
 2.ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 ลงทะเบียนในระบบ โดยเลือกเป็นแบบแบ่งชำระเป็นงวด เท่านั้น(ด่วนที่สุด)

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ลงทะเบียนโดยเลือก "แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นงวด" เท่านั้น เนื่องจากท่านได้ชำระค่าลงทะเบียนงวดที่ 1 ไปแล้วในวันรายงานตัว  หากนักศึกษาท่านใดที่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้ว แต่ไม่ได้เลือก "แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นงวด" ให้มาแจ้งแก้ไขที่ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา อาคาร 9 ชั้น 8

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2557
 3.การติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ(ด่วนที่สุด)
บัญฑิตที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และ 10 มิถุนายน 2557
ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 5

หมายเหตุ :: ให้นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อรับเอกสาร
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2557
 4.การลงทะเบียนวิชา จิตวิทยาการเรียนและการสอน(ด่วนที่สุด)
หากนักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา จิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน
ให้นักศึกษารอลงทะเบียน รอบที่ 2 ช่วงระยะเวลาเพิ่ม-ถอนรายวิชาตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม 2557

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2557
 5.วันเปิดภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
ประกาศวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้

2 มิถุนายน 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง

4 สิงหาคม 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและไม่ใช่นักศึกษาตกค้าง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2557
 6.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831