ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบอนุมัติจบวันที่ 4 กันยายน 2561

ด้วยมีนักศึกษาตกค้าง ภาคปกติและภาคกศ.ปช. ที่จะสำเร็จการศึกษา  ขอแจ้งให้ทราบกำหนดการดังนี้

  • ประกาศรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา                      ==>   20  สิงหาคม  2561
  • ตามเกรดเข้าระบบภายใน                                         ==>   20 - 24  สิงหาคม  2561

จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทุกคนติดตามกำหนดการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2561
 2.กำหนดการสอบแก้ M วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 004001

นักศึกษาภาคปกติ ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น M วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 004001

ตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 2/2560 ย้อนหลังกลับไป ให้มาติดต่อขอสอบแก้  M

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ในเวลา 12.00 น. ห้อง 32.04.03

โดยตรวจสอบกลุ่ม P กับอาจารย์ผู้สอน และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันสอบ

หมายเหตุ : กรณีติด I ให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนเอง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2561
 3.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2561
 4.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 24 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 9 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 23 กันยายน 2561วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 31 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 12 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 28 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
-
-
-

ภาคกศ.ปช.
- 7 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 16 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2561
 5.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเปิดกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1 / 2561
ประกาศเกี่ยวกับระยะเวลาการขอเปิดกรณีพิเศษ == คลิกที่นี่ ==
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 6.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2561

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาภาคปกติ

         ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561       

         ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

         ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

         ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน

          ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2561
 7.กำหนดการ และขั้นตอนยื่นคำร้อง คร.13 คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ทุกสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561

ระยะเวลายื่นคำร้อง :: ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติผู้ยื่น :: เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี มาแล้ว

เอกสารในการยื่น ::

1. คำร้อง คร.13 คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกสถานศึกษา) >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม <<

2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ ถ่ายเอกสารลงกระดาษขนาด A4 เท่านั้น

รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีดังนี้ ::

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้

001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 3 หน่วยกิต
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 จำนวน 3 หน่วยกิต
002002 ท้องถิ่นไทย จำนวน 3 หน่วยกิต
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 3 หน่วยกิต
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 หน่วยกิต

การติดตามผลอนุมัติคำร้อง :: ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

การชำระเงิน ::

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,500 บาท

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 750 บาท

หมายเหตุ ::
หากในภาคการเรียนใดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการยกเว้น นักศึกษาสามารถทำการลบรายวิชาออกได้ทันที

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2561
 8.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2561
 9.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทำการอัพโหลดรูปชุดครุย
ได้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2561

ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831