ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ==

== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ==

== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 2.ประกาศปิดรายวิชาเสรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
ประกาศปิดรายวิชาเสรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ปิด <<

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว
ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกเสรี

ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2559
 3.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2559

>> คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบประเมินผู้สอนออนไลน์ <<

**ภาคการศึกษา ที่นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ มีดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2559
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831