ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(ด่วน)

             ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  สิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ 2/2561 ดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์  ได้ที่เว็บไซต์  http://mis.nrru.ac.th/nrrureg  โดยศึกษาวิธีการยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ที่เมนูข่าวประกาศ ทั้งนี้ขอให้นักศึกษายื่นคำร้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 หากนักศึกษารายใดพบปัญหาและอุปสรรค สามารถติดต่อประสานงานกับ คุณเพิ่มศิริ  หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1550, 1559, 1575 หรือค้นหา facebook ชื่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ @reg.nrru

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2561
 2.กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ รอบจบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
  • นักศึกษาภาคปกติ, ภาคกศ.ปช.ระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิได้ที่ อาคาร 9 ชั้น 6 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

**เอกสารที่ต้องใช้ในวันรับเอกสาร 1.บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ 2.ใบเสร็จการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 3.ใบปัจฉิมฯ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2561
 3.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2561
 4.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 กันยายน 2561 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2561
 5.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 24 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 9 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 23 กันยายน 2561วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 31 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 12 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 28 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 22 กรกฎาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 23 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 7 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 16 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2561
 6.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเปิดกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1 / 2561
ประกาศเกี่ยวกับระยะเวลาการขอเปิดกรณีพิเศษ == คลิกที่นี่ ==
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 7.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2561

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาภาคปกติ

         ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561       

         ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

         ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

         ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน

          ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2561
 8.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 9.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831