ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี (EXIT EXAM)
      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 18, 21, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 23 – 24, 30 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 และวันที่ 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดจัดสอบ 4 รอบต่อวัน
      รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.30 น.
      รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.
      รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น.
      รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น.
      ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.05.01 ชั้น 5 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27)
ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยระบบ e – Testing ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในการนี้ ขอให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ที่ประสงค์เข้าสอบ
สามารถศึกษารายละเอียด และลงทะเบียนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://exitexam.nrru.ac.th

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
*** นักศึกษาภาคกศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ ***
1. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562
2. ส่งผลการเรียนเฉพาะวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ( ณ ป้ายประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
4. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
5. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 24.00 น.
6. พิมพ์คำร้องและรวบรวมให้ครบทุกคนส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
7. ในกรณีสถานะถูก “ยกเลิกคำร้อง” หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไปให้ยื่น คำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ใหม่อีกครั้ง
*** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้อง ในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***

หมายเหตุ
กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่น นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย
ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องและจัดเรียงตามลำดับเลขที่ในห้องเรียน พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
 
กรณีนักศึกษาตกค้าง นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน”
ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2562
 3.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2562
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะภาคปกติ) ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831