ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศปิดรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2566
              ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ให้นักศึกษาภาค กศ.ปช.เลือกลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2566
ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น
              ในการนี้ เนื่องจากบางรายวิชาเลือกมีจำนวนผู้ลงทะเบียนต่ำกว่า
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล “การปิดรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
ทั้งนี้ หากรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนถูกปิด    ให้ดำเนินการ
เปลี่ยนรายวิชาเลือกใหม่ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567

>>คลิก รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ปิด<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2567
 2.ยืนยันการลงทะเบียน รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

         ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา  
2565-2566   บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ในระหว่างวันที่ 10 – 16 กุมภาพัน์ 2567 โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียน
รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 6 หน่วยกิต หรือ 2 รายวิชา นั้น

          ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
                1. ตรวจสอบรายวิชา วันเวลา หมู่เรียนที่เปิดสอน และศึกษาวิธีการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
                        - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  << คลิกที่นี่ >>  
                        - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน << คลิกที่นี่ >>     
                2. ศึกษาวิธีการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผ่านระบบบริการการศึกษาได้จาก   == คู่มือการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ==
               3. เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย  ให้นักศึกษาตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป) 
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของโครงสร้าง โดยศึกษาวิธีการตรวจสอบได้จาก == คู่มือโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ==
                4. กรณีนักศึกษาได้ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนรายวิชา
ให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่ม-ถอนรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567

ทั้งนี้  หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 31 ชั้น 2

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2567
 3.การลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

         ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ประกอบด้วยวิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกได้จาก 22 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นั้น

        เพื่อให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้ครบโครงสร้างตามที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา  
2563 – 2564   ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  << คลิกที่นี่ >>

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2567
 4.การยื่นคำร้องขอเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

           ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาภาคปกติที่ต้องการขอเปิดสอน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการยื่นคำร้องในระหว่างวันที่
1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
           ในการนี้ ขอให้นักศึกษาศึกษาวิธีการยื่นคำร้องจากคู่มือการยื่นคำร้องขอ
เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน >>คลิกที่นี่<<  เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะยื่นคำร้องต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          1) เป็นนักศึกษาตกค้าง
          2) เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
          3) เป็นนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หรือชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี 5 ปี) ที่มีรายวิชาสอบตกหรือสอบไม่ผ่านและ
ไม่ใช่รายวิชาตามแผนการเรียนในชั้นปีสุดท้าย
          4) เป็นนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาบังคับมาก่อน (pre-requisite)

summer-p3-66.png
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2567
 5.การติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ

           ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20)
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 นั้น
           ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนครบถ้วนตามขั้นตอน
จึงขอให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1) ศึกษาขั้นตอนการติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน >>คลิกที่นี่<< 
          2) ตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน >>คลิกที่นี่<< 

.20-1.png

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2567
 6.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา  >> Click <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123