ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป

        ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต  และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาเลือกในหลักสูตรจำนวน 22 รายวิชา
       ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนครบโครงสร้างตามที่หลักสูตรกำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้   >>คลิกที่นี่<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โยษิตา   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2564
 2.แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอเรียนร่วม คร.12 ผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคปกติ)

ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้อง  ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอเรียนร่วม (คร.12) ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบ คำร้องออนไลน์
 2. นักศึกษาไม่ต้องพิมพ์คำร้องและยื่นขอลายเซ็นจากอาจารย์ผู้สอนมาส่งที่งานทะเบียน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติคำร้อง  มีดังนี้
  3.1 เป็นนักศึกษาตกค้าง
  3.2 เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
  3.3 เป็นนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 1, 2, 3) ที่ต้องการลงทะเบียนแก้ไขรายวิชาบังคับก่อนเรียน Pre-requisite)
 4. กรณีที่ตารางสอบทับซ้อนกับรายวิชาอื่น  ให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลผ่านทาง facebook  fanpage งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  เพื่อประสานผู้สอนขอสอบนอกตาราง
 5. ให้นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติคำร้องออนไลน์ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
 6. กรณีคำร้องได้รับการอนุมัติให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ผ่านทางระบบบริการการศึกษา ที่เมนูผลการลงทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2564
 3.รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 1 มิ.ย. 64 ที่มีปัญหา ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้

ให้ติดต่องานทะเบียน ณ อาคาร 31 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการ ดังนี้

 • ผู้ที่ขาดรูปถ่าย ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยขนาด 3x4 ซม.(เท่านั้น) จำนวน 3 ใบ
 • ผู้ที่ถูกอายัดเอกสารให้ติดต่อห้องสมุดเพื่อทำการยกเลิกการอายัดเอกสารและนำหลักฐานการยกเลิกการอายัดเอกสารแสดงที่งานทะเบียน
 • ผู้ที่ไม่มีที่อยู่จัดส่ง ติดต่อรับเอกสาร ได้ที่งานทะเบียน
 • ผู้ที่ไม่ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้ติดต่อกองคลังเพื่อทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ให้ติดตามประกาศการเปิด-ปิดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) และนำใบเสร็จการขึ้นทะเบียนบัณฑิตติดต่อที่งานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2

*** ผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ ***

>> รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2563 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123