ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศปิดรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2566

        ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ให้นักศึกษาภาค กศ.ปช. เลือกลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน 2566 นั้น

        ในการนี้ เนื่องจากบางรายวิชาเลือกมีจำนวนผู้ลงทะเบียนต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล “การปิดรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ทั้งนี้ หากรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนถูกปิด ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชาเลือกใหม่ ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชาเลือกใหม่ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2566 - 8 ตุลาคม 2566 >>คลิกที่นี่<<

ประกาศโดย   สำรักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2566
 2.ขั้นตอนการจองรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

        ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)
จองลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2566
ระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2566 จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

-GE-65---2-66.png

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2566
 3.ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกได้จาก 22 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นั้น

                เพื่อให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ครบโครงสร้างตามที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา
2563 – 2564 ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  << คลิกที่นี่ >>

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2566
 4.ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียน รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2566

                ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565 บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566  ในระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2566 โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 6 หน่วยกิต หรือ 2 รายวิชา นั้น

               ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
                           1. ตรวจสอบรายวิชา วันเวลา หมู่เรียนที่เปิดสอน และศึกษาวิธีการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
                                   -  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  << คลิกที่นี่ >>  
                                   - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน << คลิกที่นี่ >>     
                           2.  ศึกษาวิธีการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบบริการการศึกษา ได้จาก
                                === คู่มือการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ===
                          3. เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย  ให้นักศึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของโครงสร้าง โดยศึกษาวิธีการตรวจสอบได้จาก === คู่มือโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ===
                          4. กรณีนักศึกษาได้ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ต้องการเปลี่ยน
รายวิชาให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่ม-ถอนรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้  หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 31 ชั้น 2

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2566
 5.การติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคปกติ

           ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 นั้น
           ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ครบถ้วนตามขั้นตอน
จึงขอให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1) ศึกษาขั้นตอนการติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) >>คลิกที่นี่<< 
          2) ตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ 1/2566 >>คลิกที่นี่<<

31197e4f3b6cccaf8.jpeg

 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2566
 6.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา  >> Click <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123