ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียน รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2565

        ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาค กศ.ปช. หรือ เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565 บันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ในระหว่างวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 และแผนการเรียนตลอดหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต หรือ 2 รายวิชา ดังนั้น เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
        1) ตรวจสอบรายวิชา วันเวลา หมู่เรียนที่เปิดสอน และศึกษาวิธีการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
            สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี>>คลิกที่นี่<<
            สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน >>คลิกที่นี่<<
       2) ศึกษาวิธีการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบบริการการศึกษาได้ที่ ===คู่มือการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ===

       3) เมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย ให้นักศึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของโครงสร้าง ได้ที่ ===คู่มือโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป===

       4) กรณีนักศึกษาได้ดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย และต้องการเปลี่ยนรายวิชาให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่ม-ถอนรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา ในระหว่างวันที่ 11 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2

ประกาศโดย   สำนักส่งเสรืมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2566
 2.ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป

       ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิตและวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกได้จาก 22 รายวิชา ในหมวดศึกษาทั่วไป นั้น
        เพื่อให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ครบตามโครงสร้างที่กำหนดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 - 2564 ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ >>คลิกที่นี่<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2566
 3.การยื่นคำร้องขอเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

        ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาภาคปกติที่ต้องการขอเปิดสอนภาคการศึกษา
ฤดูร้อนปีการศึกษา 2565 ดำเนินการยื่นคำร้องในระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ในการนี้ ให้นักศึกษาศึกษาวิธีการยื่นคำร้องได้ที่
=== คลิกที่นี่ คู่มือการยื่นคำร้องขอเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ===

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะสามารถยื่นคำร้องต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

        1. เป็นนักศึกษาตกค้างจากรุ่น
        2. เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
        3. นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี 5 ปี)
  ที่มีรายวิชาสอบตกหรือสอบไม่ผ่านซึ่งไม่ใช่รายวิชาตามแผนการเรียนในชั้นปีสุดท้าย
        4. นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาบังคับมาก่อน (pre-requisite)
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2566
   4.แจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) นักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

         ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20)
  ภาคปกติภาคการศึกที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566
         ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ครบถ้วนตามขั้นตอน
  จึงขอให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ดำเนินการดังนี้
         1) ศึกษาขั้นตอนการติดตามผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) >>คลิกที่นี่<<
         2) ตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 >>คลิกที่นี่<<

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-ประภัสวรรณ   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2566
   5.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
  ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
  คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
  รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
  รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
  ตัวอย่างเช่น
  รหัสผู้ใช้ 1234567890123
  รหัสผ่าน 4532005396
  หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียน 044-009009 ต่อ 3121, 3122, 3123 ด่วน
  download คู่มือการใช้งานระบบ

  ** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
  === คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
   6.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

  คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา  >> Click <<

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123